Domácí (zdravotní) péče, hrazená zdravotní pojišťovnou

Domácí péče o seniory je bezplatnou službou, indikovanou lékařem a hrazenou ze zdravotního pojištění, na níž má nárok každý občan České republiky. Jde o zdravotní (ošetřovatelskou) službu.

Rozsah péče určuje ošetřující lékař, který také péči u agentury domácí péče objedná a následně kontroluje její provádění. V základním nastavení dochází zdravotní sestra s registrací (dále jen zdravotní sestra) maximálně třikrát denně. Trvání návštěvy určuje lékař, podle provádění úkonů od 15 minut až jednu hodinu.  

Pokud lékař dojde k tomu, že zdravotní stav klienta si vyžaduje širší rozsah i frekvenci domácí péče, je možné po předání žádosti o navýšení úhrady domácí zdravotní péče (kterou schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny) rozšířit frekvenci péče až na 5 hodin denně. Proces schvalování žádosti je individuální.

Ze zdravotního pojištění je zdravotními pojišťovnami poskytována úhrada za ty výkony v rámci domácí péče, které byly ordinovány ošetřujícím lékařem a mají charakter zdravotní péče. Jedná se o odborné a specializované výkony, které jsou prováděny kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky. Jejich výčet je uveden v Seznamu diagnostických a terapeutických výkonů s bodovými hodnotami.

Pro výkon domácí péče však může nemocný potřebovat speciální vybavení (zdravotní a kompenzační pomůcky). Ty už zdravotní pojišťovna obvykle hradí pouze částečně. Pomůcky je ale možné si zapůjčit v půjčovně. Orientační seznam pomůcekpůjčoven najdete i na našem webu. Věnovali jsme se i způsobu, jakým půjčovny pracují.

K čemu slouží domácí péče

Domácí péče je vysoce kvalifikovanou a odbornou formou péče, která umožňuje zkrátit pobyt klientů v lůžkových zdravotnických zařízeních na nezbytně nutnou dobu. Na druhé straně vytváří vhodné podmínky pro praktické lékaře v rámci primární péče, kteří ve spolupráci s agenturami domácí péče mohou poskytovat širší rozsah potřebné zdravotní péče klientům, kteří by jinak byli hospitalizováni.

Zjednodušeně se dá říci, že domácí péče je poskytována tak, aby k hospitalizaci pacienta docházelo, jen když je to nezbytně nutné, a jen na nezbytně nutnou dobu. Domácí prostředí a přítomnost nejbližších má silný a pozitivní vliv na proces uzdravování, ale i na zmírňování negativních psychických dopadů u všech forem závažných onemocnění.

Jak to funguje v praxi

Domácí péči indikuje ošetřující lékař. Ten předá požadavek na rozsah a periodicitu jednotlivých úkonů přímo agentuře domácí péče, která v dané lokalitě péči zajišťuje. Od klienta se očekává, že bude přítomen na udané adrese v době, kdy budou zdravotní sestry úkony provádět, a poskytne jim maximální součinnost. Pokud je odkázán na péči druhé osoby, očekává se přítomnost tohoto pečovatele. Je třeba mít dobře označený dům, zvonek, mít telefon u ruky.

Domácí péče je zajišťována nonstop dle pokynů lékaře. Tým agentury řídí dispečink. Klient nebo pečující osoba dostávají telefonní číslo na dispečink, aby měli možnost včas nahlásit změny klientova zdravotního stavu nebo přístupnosti místa, ve kterém je péče poskytována.

Vzhledem k tomu, že je třeba domácí péči poskytovat na vysoké profesionální úrovni, je tým domácí péče vždy složen ze zkušených zdravotníků s dlouhodobou praxí – zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, psychologové a další. V průběhu běžného pracovního dne je zajištěna návaznost domácí zdravotní péče na péči ošetřujícího lékaře.

Bezpečnost

Klient má kdykoliv možnost si totožnost pracovníka agentury telefonicky ověřit na dispečinku nebo jej požádat o předložení průkazu.

Co všechno pracovníci domácí péče mohou zajistit
 • komplexní anamnéza pacienta i prostředí
 • ošetřovatelská diagnóza – stanovení priorit péče
 • sledování fyziologických funkcí pacienta
 • poskytování první pomoci a zajištění další odborné pomoci
 • příprava na odborná vyšetření
 • ošetřování ran dle doporučení
 • převazy bércových vředů
 • ošetřování proleženin, prevence proleženin
 • polohování imobilních pacientu
 • odběry krve v domácím prostředí
 • podávání léků a doplnění léčiv
 • aplikace injekcí - i.m., i.v.
 • aplikace inhalační a léčebné terapie p.o., s.c., i.m. a další instalace léčiv
 • péče o permanentní katétry
 • aplikace parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
 • podávání stravy sondou
 • aplikace inzulínu
 • nácvik aplikace inzulínu
 • cévkování žen
 • ošetření stomií
 • rehabilitace
 • nácvik mobility a sebeobsluhy
 • individuální léčebný tělocvik
 • zácvik rodinných příslušníků eventuelně blízkých osob ke zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských intervencí
 • informace o stavu pacienta a výsledcích léčby praktického lékaře (Při dlouhodobé péči je součástí administrativy každoměsíční písemné hlášení lékaři)
 • v případě zjištění patologických reakcí či změn okamžitě informuje ošetřujícího lékaře
 • spolupráce s ostatními pracovníky zdravotnického zařízení
 • zajištění dostatečného množství pomůcek

Formy domácí péče

Domácí hospitalizace

Specializovaná péče určená klientům v pooperačním a poúrazovém stavu. Tato forma domácí péče je vhodná také pro klienty s kardiovaskulárním a neurologickým onemocněním, včetně imunodeficitů. Tato forma domácí péče je poskytována v rozsahu dnů nebo týdnů.

Dlouhodobá domácí péče

Je určena chronicky nemocným klientům, jejichž zdravotní i duševní stav si vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou domácí péči kvalifikovaného personálu. Obvykle se jedná o klienty po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, komplikovanou cukrovkou, klienty s plným i částečným ochrnutím, nebo o klienty se závažným duševním onemocněním, s imunodeficitem, či chronickou bolestí.

Preventivní domácí péče

Je určena všem skupinám klientů, u nichž doporučí ošetřující lékař v pravidelných intervalech preventivní monitorování zdravotního stavu. Pracovníci domácí péče provádí měření fyziologických funkcí, monitorují celkový stav klienta a případné změny ihned signalizují ošetřujícímu lékaři. Tato forma domácí péče je poskytována v takové frekvenci, kterou na základě celkového stavu klienta určí ošetřující lékař.

Domácí hospicová péče

Zahrnuje péči o klienty v preterminálním a terminálním stadiu života. Pracovníci domácí péče se snaží zajistit odbornou péči a zmírnit tak utrpení klienta i jeho blízkých. Obvykle je indikována v maximální frekvenci 3x denně. Frekvenci domácí hospicové péče lze rozšířit i nad uvedený rozsah po písemné žádosti ošetřujícího lékaře, schválené revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Online návody a tipy pro péči v domácím prostředí

Diakonie Českobratrské církve provozuje online portál www.pecujdoma.cz, který nabízí rady a návody pro pečování a ošetřování v domácím prostředí.

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010