Půjčovny kompenzačních pomůcek: důležitá, ale málo známá služba

Zhoršení hybnosti a nebo poúrazové stavy: v seniorním věku jsou častější než dříve. Profesionální pečovatelé a zařízení roli zdravotních a kompenzačních pomůcek využívají a doceňují. Jiná situace je ale v rodinách.

Není třeba hned nakupovat. Pomůže vám půjčovna kompenzačních pomůcek.

Většina z nás ale nemá ani tušení, že existují půjčovny kompenzačních pomůcek, ve kterých nám jsou schopni kvalifikovaně poradit, nechat nás pomůcky vyzkoušet (který typ je vhodný pro naši konkrétní situaci) a pak si je za velmi mírný poplatek krátkodobě nebo dlouhodobě zapůjčit. Půjčovny jsou většinou financované z dotací a poplatek slouží k údržbě a opravám pomůcek.  Půjčoven je v České republice přes 300. Jsou dohledatelné přes internet a seznam postupně budujeme i na našem webu.

Kdy a proč využít půjčovny?

Půjčovny neslouží k trvalému zapůjčení pomůcek. Kompenzační pomůcky pronajímáme pouze na krátkodobou výpomoc, obvykle po dobu 2 měsíců. O případném prodloužení nájmu rozhoduje výhradně pronajímatel. Zapůjčení  je vhodné pro krátkodobou změnu zdravotního stavu, ale i v případech, že se potřeby uživatele mění a spolu s tím je třeba měnit (doplňovat) kompenzační pomůcky.

Smyslem půjčovny je doplnit stávající systém zdravotnických a sociálních služeb, které nabízejí akutní a poúrazovou péči včetně plné nebo částečné úhrady některých pomůcek, případně sociální příspěvky na pořízení kompenzačních pomůcek. Už se ale nepočítá s tím, že vyřízení příspěvku trvá dlouho, zatímco uživatel pomůcku potřebuje ihned, nebo je sice přiznána částečná úhrada, ale doplatek je i tak nad možnosti uživatele.

Jaké pomůcky se nejčastěji půjčují?
 • Mechanický vozík
  (umožňuje pohyb lidem s tělesným postižením, u kterých nedošlo k postižení horních končetin)
 • Chodítko - čtyřkolové nebo pevné, případně skládací
  (poskytuje oporu při chůzi, je určeno osobám se sníženou hybností dolních končetin, případně se zhoršenou stabilitou)
 • Antidekubitní matrace
  (ochrana proti proleženinám u osob, upoutaných dlouhodobě na lůžko)
 • Toaletní židle - na kolečkách nebo pevná
  (umožňuje vykonávat tělesnou potřebu mimo prostory WC nebo usnadňuje použití WC)
 • Antidekubitní podložka - sedačka
  (poskytuje komfort a stabilizaci při sezení, předchází vzniku dekubitů).
 • Sprchová sedačka
 • Vanová sedačka
 • Nájezdové rampy
  (lidem upoutaným na invalidním vozíku umožňuje zdolat menší výškové a schodišťové překážky)
Seznam pomůcek i seznam půjčoven najdete na webu custodium.cz.

Základní katalog zdravotních a kompenzačních pomůcek s jejich popisem

Seznam půjčoven kompenzačních pomůcek.

Jak to v praxi funguje

Pomůcky jsou zapůjčovány klientům všeho věku, dle jejich potřeb. Půjčovny mohou upřednostňovat obyvatele lokalit, ve kterých jsou zřizovány, a pro které je poskytována lokální dotační podpora, rozhodně tedy přednostně vyhledejte půjčovnu ve vašem okrese. Pomůcka je poskytnuta na nezbytně nutnou dobu. Očekává se, že pokud využijeme sociální služby, budeme se i my chovat ohleduplně k ostatním potřebným, budeme pomůcky využívat jen pro opravdu nezbytnou dobu a budeme se k nim chovat tak, aby je po nás mohli použít i další osoby.

Většina půjčoven nabízí poradenství při výběru ideální pomůcky pro konkrétní případ, její otestování a u objemnějších pomůcek i přepravu k uživateli, pokud si ji není schopen přepravit sám. Přeprava je ve většině půjčoven zpoplatněna.

Poplatky za zapůjčení  jsou velmi mírné a slouží k dezinfekci a technické údržbě pomůcky pro její další použití. V jednotlivých půjčovnách se liší. Většinou jsou uveřejněny na webu půjčoven spolu se seznamem kompenzačních pomůcek, které má půjčovna k dispozici.

Řada půjčoven nabízí i možnost odkoupit mírně použité pomůcky za lepší cenu, než kdybychom pořizovali nové.

Doporučený  postup:
 1. Najít si nejbližší půjčovnu
 2. Podívat se, zda má k dispozici pomůcky, které potřebujeme
 3. Zavolat do půjčovny a ověřit si, zda je požadovaná pomůcka právě k dispozici. Pokud není, poradit se, zda není jiná, která by ji eventuálně mohla nahradit.
 4. Pak teprve vyrazit do půjčovny osobně. Nezapomenout si občanský průkaz (bez něj zápůjčka nemůže proběhnout). Pokud je to možné, vzít uživatele pomůcky s sebou, aby si ji vyzkoušel, zda bude vyhovovat. Pokud to nejde, dohodnout se s půjčovnou, zda je možné udělat test doma a následně zvolit tu správnou pomůcku.
 5. Pomůcka bude vydána po podpisu smlouvy, spolu s instruktáží o manipulaci, ovládání a technických specifikacích.
 6. K pomůckám je třeba se chovat ohleduplně a vrátit je v termínu, ke kterému jsme vázáni smlouvou.

Obvyklý nájemní řád půjčovny kompenzačních pomůcek

 • Půjčovna neslouží k trvalému zapůjčení pomůcek. Kompenzační pomůcky pronajímáme pouze na krátkodobou výpomoc, obvykle po dobu 2 měsíců. O případném prodloužení nájmu rozhoduje výhradně pronajímatel.
 • Pronajímatel je povinen předat kompenzační pomůcku (KP) ve funkčním a čistém stavu.
 • Pronajmutí pomůcek je možné pouze na občanský průkaz.
 • Pronajímatel je povinen nájemci názorně předvést manipulaci a způsob použití kompenzační pomůcky a vyžaduje-li to její složitost, je povinen dále předat nájemci i návod k jejímu použití.
 • Nájemce je povinen předat pronajímateli kompenzační pomůcku ve stavu v jakém jí převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
 • Bude-li kompenzační pomůcka znečištěná, má pronajímatel právo naúčtovat nájemci úhradu za její vyčištění.
 • Nájemce je povinen případně vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení pronajaté kompenzační pomůcky bez zbytečného odkladu ohlásit pronajímateli.
 • Dojde-li v průběhu užívání kompenzační pomůcky nájemcem k jejímu poškození z důvodu špatného zacházení či nesprávné manipulace, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s opravou kompenzační pomůcky v jejich plné výši, pakliže dojde k jejímu zničení, je povinen uhradit její zůstatkovou hodnotu.
 • Nájemce se zavazuje neprovádět žádné technické úpravy a změny na předmětu nájmu bez předchozího souhlasu pronajímatele.
 • Nájemce je povinen využívat pomůcku jen k účelu, pro který byla výrobcem schválena.
 • Nájemné, jednorázový poplatek a jednorázový nevratný poplatek za dovoz, odvoz a sestavení pomůcky, pokud je stanoven, hradí nájemce pronajímateli při vrácení kompenzační pomůcky k rukám pronajímatele, a to za celou dobu nájmu.
 • Záloha za nájem kompenzační pomůcky, pokud je stanovena, je splatná nejpozději v den jejího zapůjčení.
 • Vrátí-li nájemce pronajímateli kompenzační pomůcku opožděně, je povinen uhradit smluvní pokutu (pozn. výše se u jednotlivých půjčoven liší) k denní sazbě nájmu, uvedené v této smlouvě, a to za každý den prodlení.

 

 

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010