Vdovský nebo vdovecký důchod

Na vdovský nebo vdovecký důchod má nárok vdova či vdovec po zemřelé osobě (manželce nebo manželovi), která pobírala starobní důchod. K přiznání vdovského/vdoveckého důchodu nedochází automaticky: je potřeba o něj požádat. Nárok na vdovský/vdovecký důchod i zpětnou výplatu je možné uplatnit i zpětně, a to až 5 let zpátky. Důchod je přiznán i v případě, pokud pozůstalý pracuje nebo podniká - příjem z výdělečné činnosti nemá na výpočet vliv.

Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek, jako vdova na vdovský důchod.

Nárok na vdovský/vdovecký důchod po zemřelém manželovi/manželce vdově či vdovci zaniká uzavřením nového manželství.
Nárok na vdovský/vdovecký důchod po zemřelém manželovi/manželce vdově či vdovci zaniká, pokud úmyslně způsobí smrt manžela.

Druh ani družka nárok nemají, stejně tak neregistrovaný partner

Pokud bylo manželství rozvedeno, pozůstalostní důchod po bývalém manželovi/bývalé manželce nenáleží.
Stejně tak nenáleží důchod po druhovi/družce ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce. A to ani v případě jejich dlouhodobého soužití ve společné domácnosti a společné výchovy dětí.

Jak podat žádost

Žádost o vdovský či vdovecký důchod podává sám občan, a to na OSSZ podle místa trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Žádost o důchod se podává osobně, případně je možné k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci (nevyžaduje se její úřední ověření). Z textu plné moci přitom musí být zřejmé, zda byla udělena pouze k sepsání žádosti o důchod, nebo zda bude žadatel zastoupen pro celé řízení o přiznání důchodu.

Žádost s žadatelem sepíše přímo do počítače odborník oddělení důchodového pojištění. Podat žádost o důchod je možné v kterýkoliv úřední den. Doporučujeme se pro tento úkon předem objednat online (https://objednani.cssz.cz/)

Potřebné doklady a tiskopisy

Pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, pozůstalá osoba předkládá:

 • doklad totožnosti ( obvykle občanský průkaz)
 • úmrtní list zesnulého (Na základě zákona o matrikách 301/2000 Sb vydá matrika do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám úmrtní list.) OP zemřelého se odevzdává při převzetí úmrtního listu.
 • oddací list
 • pro výplatu důchodu na účet je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zavd

Lhůty

Žádost o důchod je po sepsání na OSSZ postoupena ústředí ČSSZ, v jehož kompetenci je rozhodnout o nároku na důchod a jeho výši. Zákonná lhůta pro vyřízení je 90 dnů.

Výše dávky

Starobní, vdovský/vdovecký nebo jiný důchod se vždy sestává ze dvou složek, takzvaných výměr:

 1. výměra základní
 2. výměra procentní

Obě částky najdete na „Oznámení“, které dostává poštou každý důchodce od ČSSZ vždy v prosinci na další rok.

Základní výměra vdovského/vdoveckého důchodu je jednotná. V roce 2022 činí 3 900 Kč (v roce 2021 byla 3 550 Kč měsíčně).

Procentní výměra vdovského/vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, kterou zemřelý manžel pobíral nebo na kterou by měl nárok v době smrti.

Příjmová situace vdovy/vdovce nárok na vdovský/vdovecký důchod neovlivňuje. V praxi tedy může mít vdova/vdovec nadstandardní vlastní příjmy a přitom bude stále pobírat vdovský/vdovecký důchod.

Základní zákonná délka pro pobírání vdovského/vdoveckého důchodu je jeden rok. Po uplynutí jednoho roku je důchod vyplácen už jen v přesně vymezených případech, a to, pokud pozůstalý:

 • pečuje o nezaopatřené dítě,
 • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (tchána, tchyni), kteří jsou závislí na jeho pomoci,
 • je sám invalidní ve třetím stupni,
 • dosáhl zákonem stanoveného věku  (viz §32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).

Výplata důchodu

ČSSZ vyplácí důchody dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách – buď bezhotovostním převodem na účet klienta, nebo hotovostně prostřednictvím České pošty. Výplata v hotovosti prostřednictvím České pošty je zpoplatněna a za každou splátku důchodu zaplatí klient od 1. dubna 2020 částku 29 Kč (o tento poplatek je pak nižší vyplácená částka důchodu).

Souběh

Pokud dojde k situaci, že vdovec či vdova mají zároveň nárok na starobní a vdovský/vdovecký důchod, uplatňuje se pravidlo pro souběh těchto dvou důchodů. V takovém případě se v plné výši vyplácí pouze ten vyšší z těch dvou důchodů a z druhého nižšího důchodu se vyplácí polovina procentní části. Jak to v praxi vypadá, vysvětlujeme v příkladu výpočtu vdovského/vdoveckého důchodu.

Základní výměra důchodu, která je u každého důchodu stejně vysoká a v roce 2021 činí 3 550 Kč, v roce 2022 3.900 Kč., se vyplácí při nároku na oba důchody pouze jednou.

Příklad výpočtu vdovského/vdoveckého důchodu

Manželé Jiřina (75 let) a Honza (78 let) pobírali v roce 2021 starobní důchod.

Jiřina pobírala 14.344 Kč (3.550 Kč základní výměra + 10.794 Kč procentní výměra)

Honza pobíral 17.824 Kč (3.550 základní výměra + 14.274 Kč procentní výměra)

Představme si situaci, kdy jeden z partnerů zemře v roce 2021 přirozenou smrtí. Pozůstalý partner požádá blízkou osobu o pomoc při podání žádosti o vdovský/vdovecký důchod. Jak se bude při výpočtu důchodu postupovat?

Příklad výpočtu vdovského důchodu pro Jiřinu

Jiřina pobírá starobní důchod ve výši 14.344 Kč měsíčně.
Po smrti Honzy má nárok i na vdovský důchod. Protože u ní bude docházet k souběhu dvou důchodů, bude se při výpočtu postupovat takto:

Jiřina bude nadále dostávat svůj starobní důchod (ten větší ze dvou důchodů) v plné výši  14.344 Kč, a k tomu navíc polovinu z 50%  procentní výměry starobního důchodu svého zemřelého manžela t.j. polovina  z (50% z 14.274 = 7137 Kč) to je 3.568 Kč.

Oba Jiřininy důchody budou po přiznání vdoveckého důchodu měsíčně činit 17.912 Kč.
(3550,- Kč základní výměra + 10.794 Kč procentní výměra + 3.568 Kč vdovský důchod)

Pokud by Jiřina žádný starobní důchod nepobírala, náležel by jí „sólo“ vdovský důchod 3550 Kč (základní výměra) + 7.137 Kč (50% z procentní výměry Honzova důchodu), to je celkem  10.687 Kč.

Příklad výpočtu vdoveckého důchodu pro Honzu

Honza pobírá starobní důchod 17.824 Kč (3.550 Kč základní výměra + 14.274 Kč procentní výměra).
Po smrti Jiřiny má nárok i na vdovecký důchod. Protože u něj bude docházet k souběhu dvou důchodů, bude se při výpočtu postupovat takto:

Honza bude nadále dostávat svůj starobní důchod (ten větší ze dvou důchodů) v plné výši (17.824 Kč), a k tomu navíc polovinu z 50%  procentní výměry starobního důchodu své zemřelé manželky ( t. j. polovina z (50% 10.794) = 5.397 Kč to je 2.698 Kč).

Oba Honzovy důchody budou po přiznání vdoveckého důchodu měsíčně činit 20.522 Kč.
(3.550,- základní výměra + 14.274 Kč procentní výměra + 2.698 Kč vdovecký důchod)

Pokud by Honza žádný starobní důchod nepobíral, náležel by mu „sólo“ vdovecký důchod 3.550 + 5.397 Kč (50% 10.794 z procentní výměry Jiřinina starobního důchodu) = 8.947 Kč.

Další informace?

Další podrobné informace najdete i na webu ČSSZ - https://www.cssz.cz/vdovsky-vdovecky-duchod  a v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Kalkulačka přibližného výpočtu vdovského/vdoveckého důchodu: https://www.kurzy.cz/kalkulacka/vdovsky-duchod-2021/

Co říkají statistiky

 • Demografové označují dobu, ve které žijeme, za století vdov.
  V ČR je v roce 2021 statisticky průměrná očekávaná délka  života mužů 75,3 roku, u žen 81,4 roku. Ženy začínají ztrácet muže výrazněji ve věku 60-64 let, kdy 15 % žen se stává vdovami. O pět let starší ženy jsou vdovami již z 25 %, ve věku 70-74 let je to již 39 %. Více než polovina žen (55 %) postrádá svého manžela v 75-79 letech. V 80-84 letech je to již 71 % žen. V nejstarších věkových kategoriích 85-89 jsou ženy vdovami již z 82 %, zatímco vdovci jen 39 %.
 • České seniorky mají kvůli nižším výdělkům a létům stráveným péčí o děti v průměru téměř o dva a půl tisíc korun nižší důchody než muži.

 

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010