Příspěvek na pečovatele pro seniory (příspěvek na péči)

V zákoně o sociálních službách existuje institut “příspěvku na péči“, o který si může požádat řada osob. Téměř nikdo z popisu nedokáže pochopit, co se z příspěvku smí a nesmí hradit, ani kdy si o něj požádat, ani jak v praxi vypadá žádost. Pojďme se na něj podívat zblízka a co nejjednodušeji.

Co to je:

Příspěvek je určen na pomoc s běžnými každodenními činnostmi, které žadatel obtížně zvládá nebo nezvládá bez dopomoci druhé osoby, v případech, kdy je její sociální situace taková, že si placenou pomoc druhé osoby nemůžete dovolit. V životě seniora může taková péče hrát zásadní roli: může odvrátit nutnost přesunu do pobytového zařízení a prodlužuje období soběstačnosti.

O příspěvek na péči může požádat osoba, která potřebuje pomoci, ale i životní partner seniora, který pomoc s péčí potřebuje. Díky příspěvku si můžete dovolit výpomoc zvenčí (vyřizování nákupů, pomoc při ošetřování, doprovod při návštěvách u lékaře, ale i řadu dalších činností.

 • Z příspěvku můžete hradit jednoho, ale i více pomocníků pro různé činnosti.
 • Příspěvek na péči přiděluje (schvaluje a hradí) Úřad práce.
 • Příspěvek na péči není určený pro úhradu zdravotních služeb nebo doplatků na léky. Ten budeme řešit v jiném článku.
 • Příspěvek není určený na úhradu obědů, které jsou v řadě měst a městských částí připravovány a rozváženy. Tuto službu budeme řešit v jiném článku. Z příspěvku se hradí pouze jejich dovoz.

Nebojte se o něj požádat

Požádat o příspěvek na péči není plýtváním zdroji státu, ani důkaz vlastní neschopnosti se o sebe postarat – NAOPAK. Čím déle zůstane senior doma, ve svém prostředí, tím lépe pro všechny. Náklady na pomoc doma jsou pro stát mnohem nižší než úhrady za pobyt v pobytovém zařízení.

V případě, že se senior rozhodne nastoupit do některého pobytového zařízení (nebo ho tam umístí rodina), příspěvek na péči je ihned převeden na toto pobytové zařízení a jsou z něj hrazeny služby přímé obslužné péče. To, že máte příspěvek už uznán a pobytové zařízení o něj nemusí žádat, je výhodou i v tomto případě.

Neodkládejte to

Od podání žádosti o přiznání příspěvku do jeho výplaty uplyne 3 – 12 měsíců. Řízení podle zákona trvá 3 měsíce, ale často bývá přerušováno a tříměsíční lhůta tak začíná běžet znovu. Výhodou je, že v případě, že bude žadateli příspěvek přiznán, stát mu ho vyplatí za celou dobu od podání žádost zpětně.

Jak velký příspěvek může senior získat

Finanční prostředky se přidělují podle stupně závislosti:

 1. 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
 2. 4400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
 3. jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  • 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
  • 12 800 Kč v ostatních případech (pozn.: v případech, kdy je žadatel v domácím prostředí a pečuje o něj blízká osoba).
 4. jde-li o stupeň IV (úplná závislost),
  • 13200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
  • 19200 Kč v ostatních případech (pozn: v případech, kdy je žadatel v domácím prostředí a pečuje o něj blízká osoba).

O příspěvku rozhoduje krajská pobočka ÚP ČR.

Podle čeho se posuzuje stupeň závislosti

Stupně závislosti jsou 4. Jsou jimi lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost na pomoci jiné osoby, většinou se jedná o rodinného příslušníka či jiného blízkého. Definují míru soběstačnosti žadatele v rámci běžného denního fungování v těchto oblastech:

Lehce závislým se žadatel stane tehdy, pokud nezvládne už 3 z níže zmíněných úkonů. Pokud se jejich počet zvýší na 5, půjde o středně těžkou závislost, u 7 těžkou závislost a 9 už vypovídá o těžké závislosti.

Lékařům pro doporučení stačí jejich dokumentace

Celý proces posuzování si řídí krajská pobočka Úřadu práce.

O stupni závislosti žadatele rozhoduje posudkový lékař z Okresní správy sociálního zabezpečení na základě zdravotní dokumentace, kterou si vyžádá od obvodního anebo odborného lékaře, ke kterému žadatel pravidelně dochází.

Vyplatí se připravit si rovnou celý „spis“ a na Úřad práce předat jeho kopii (propouštěcí zprávy po hospitalizacích, zprávy od odborných lékařů, které navštěvuje /psychiatr, diabetolog, urolog, neurolog, kožní lékař apod.)

Sociální pracovník navštíví žadatele doma

Říká se tomu sociální šetření. Provádí ho zaměstnanec Úřadu práce (dále jen sociální pracovník), obvykle v domácím prostředí seniora, ale může proběhnout i ve zdravotnickém zařízení. Během sociálního šetření sociální pracovník sleduje, které oblasti žadatel zvládá sám, na jaké úrovni, kdy už potřebuje asistenci druhé osoby a do jaké míry.

Pokud jste pozorně četli odstavce nahoře, nevyplatí se s vypětím všech sil předvádět, že ještě něco dokážete. Je lepší si přiznat, že za půl roku, až bude příspěvek schválen, situace asi o moc lepší nebude.

Na druhé straně nemá smysl ani přehánět míru neschopnosti. Pracovníci Úřadu práce jsou dostatečně zkušení na to, aby to dokázali poznat, a výsledný efekt může být přesně opačný.

Jak se posuzuje stupeň závislosti

Stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které žadatel není schopen zvládat bez cizí pomoci. Úřady práce mají zpracovanou  metodiku, podle které postupují. Tato metodika je veřejně dostupným dokumentem, zpracoval ji Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Je napsaná velmi srozumitelně i pro laika, takže doporučujeme před sociálním šetřením přečíst.

 1. Mobilita– schopnost vstát z postele a ulehnout do ní, usedání, chůze
  (pozn.: včetně chůze do schodů a ze schodů, chůze na delší vzdálenost)
 2. Orientace– schopnost orientovat se pomocí zraku a sluchu
  (pozn.: ví, který je den, měsíc a rok, kolik měl či má dětí, kde pracoval, kdo je nyní prezidentem, jakou barvu má projíždějící auto, co viděl naposledy v TV, co četl, kolik stojí chleba nebo mléko v obchodě, kde se platí složenky)
 3. Komunikace– schopnost dorozumět se pomocí řeči a písmem
  (pozn: přesná formulace požadavků žadatele, sociální pracovník jej může nechat něco napsat či přečíst a ptá se na obsah textu)
 4. Stravování– schopnost se najíst a napít, dodržovat dietní režim
  (pozn.: co žadatel jedl, kdy, jak často a pak zda si jídlo chystá sám)
 5. Oblékání a obouvání– schopnost vybrat si vhodné oblečení a obuv, a samostatně se obléknout a svléknout
  (pozn.: zda se žadatel obléká sám či s dopomocí druhé osoby, zda ví, co si obléknout vzhledem k ročnímu období)
 6. Tělesná hygiena– schopnost vykonávat základní osobní hygienu, jako mytí rukou, sprchování, čištění zubů, česání a další
 7. Výkon fyziologické potřeby– schopnost samostatně si dojít na toaletu, vyprázdnit se a provést očistu
  (pozn.: jak je schopen samostatně použít WC, použít inkontinenční pomůcky apod)
 8. Péče o zdraví– schopnost dodržování předepsaného léčebného režimu
  (pozn: kdo mu chystá léky, kdo sleduje, zda je bere pravidelně, že nedojdou a že žadatel ví, kdy je užít))
 9. Osobní aktivity– schopnost vykonávat osobní aktivity dle věku osoby
  (pozn.: čte knihy, sleduje filmy, navštěvuje kino, hraje karty apod.)
 10. Péče o domácnost
  (pozn.: schopnost nakoupit si, nakládat s penězi, nosit nákupy, uklidit si, umýt okna, vyluxovat, vyprat si, vyzvednout si poštu)

Jak podat žádost o příspěvek na péči

Nejprve je třeba stáhnout a vyplnit formulář

Formulář můžete pohodlně vyplnit přímo na webu MPSV v elektronické podobě, včetně všech příloh. Nebo ho můžete vytisknout, vyplnit, podepsat a poslat poštou. https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci.

Součástí formuláře jsou přílohy, nezapomeňte ani na ně. Vyplatí se dát na hromadu všechnu zdravotní dokumentaci, kterou máte k dispozici, a informovat o podání žádosti praktického lékaře žadatele. Urychlíte a usnadníte tím proces schvalování.

Kontakty a informace na jednotlivé krajské pobočky a kontaktní pracoviště, kde ho bude třeba podat, naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

Senior může rovněž požádat o vydání průkazu TP, ZTP nebo ZTP-P, o příspěvek na ortopedické pomůcky (např. francouzské hole, madla, apod.), o příspěvek na mobilitu, dietní stravování. Těm se ale budeme věnovat v jiném článku.

Co budete pro podání potřebovat mimo formuláře

Co se stane, když žádost podáte

Od podání žádosti běží 3 - měsíční zákonná lhůta. Během ní si může Úřad práce vyžádat další podklady a dokumentaci od praktického lékaře nebo odborných lékařů. Také může žadatele požádat, aby znovu navštívil svého praktického lékaře (pokud je toho schopen).

Pak proběhne sociální šetření. O tom jsme psali o kousek výše. Sociální pracovník se předem ohlásí telefonicky na číslo, které bylo uvedeno v žádosti, a musí se prokázat průkazkou zaměstnance ÚP. Je dobré, když je u sociálního šetření přítomna osoba, která péči poskytuje nebo bude poskytovat.

Po sociálním šetření budete nějakou dobu čekat. Zaměstnanci ÚP s Vámi po celou dobu komunikují, takže víte, v jakém stavu žádost je.

Na každém ÚP je revizní lékař, který rozhodne kladně nebo záporně, a to na základě předložené dokumentace od lékařů. Stanovisko sociálního pracovníka nemá rozhodující vliv a nemá tedy smysl na sociálního pracovníka během šetření nijak tlačit.

Pokud žadatel uspěje, je mu přiznaná finanční částka zaslána i za celou dobu od podání žádosti.

Výplata příspěvku na péči

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o příspěvku. Příspěvek se vyplácí převodem na platební účet určený příjemcem nebo poštovní poukázkou. Příjemcem vždy je žadatel – nelze jej zasílat někomu jinému ať již na účet či složenkou na jeho jméno.

Když příjemce příspěvku na péči zemře

Do 8 dní od úmrtí příjemce příspěvku na péči, na mobilitu či dalších příspěvků (např. na zvláštní pomůcku, na bydlení apod.) musí pečující osoba či jiný pozůstalý tuto skutečnost oznámit úřadu práce, a to písemnou formou. V případě příspěvku na péči a na mobilitu (příp. dalších pravidelně vyplácených příspěvků) dojde k zastavení jejich výplaty. V případě příspěvku na zvláštní pomůcku úřad práce pouze zanese do spisu informaci o úmrtí. Případné vrácení poměrné části poskytnutého příspěvku není vyžadováno.

Co se týká kompenzačních pomůcek, které poskytla zdravotní pojišťovna (jedná se zejména o invalidní vozíky, zvedáky či polohovací lůžka), je zapotřebí co nejdříve – samozřejmě v rámci možností – kontaktovat dodavatele a domluvit se s ním na odvezení pomůcky či pomůcek. Může se stát, že pozůstalí nebudou vědět, která firma pomůcky dodala. Nejlepším řešením v takové situaci je obrátit se na zdravotní pojišťovnu, která potřebné údaje dohledá.

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010