Služby pro seniory: jak zjistit, kterou potřebujete

Služby pro seniory jsou na první pohled širokou a nepřehlednou oblastí. Jejich rozdělení se ale řídí jednoduchou logikou. Jejich cílem je maximálně zachovat soběstačnost klienta v jeho domácím prostředí.

Terénní pečovatelská služba

Senior spokojeně bydlí ve svém doma, jen už s řadou běžných činností potřebuje pomoc druhé osoby (oblékání, příprava stravy, hygiena, volnočasové činnosti, pochůzky atp) a jeho sociální situace je taková, že si placenou pomoc druhé osoby nemůže dovolit (typicky situace "důchod"). V takových případech lze využít terénní pečovatelskou službu a uhradit ji z příspěvku na péči. Cílem je maximálně prodloužit období soběstačnosti v domácím prostředí.

O příspěvek na péči může požádat osoba, která potřebuje pomoci, ale i životní partner seniora, který pomoc s péčí potřebuje. Díky příspěvku si mohou dovolit výpomoc zvenčí (vyřizování nákupů, pomoc při ošetřování, doprovod při návštěvách u lékaře, ale i řadu dalších činností).

Seznam pečovatelských služeb na webu Custodium.
A ještě návod, jak požádat o příspěvek na péči. 

Odlehčovací služby

Staráte se o seniorní osobu, která potřebuje celodenní péči. Potřebujete odjet. Půldenní nebo jednodenní záskok možná zvládne pečovatel nebo pečovatelská služba. Nejméně jednou za rok ale potřebujete pár dní volna, abyste nabrali sílu. Odlehčovací služby jsou přesně pro tyto účely. Je jich několik druhů. Ambulantní (krátkodobé, vy dojedete na místo, kde je služba poskytována), terénní (služba dorazí k vám domů), dlouhodobější (ekvivalent "hotelu", ale s potřebnou péčí). Dlouhodobější odlehčovací služby poskytují některá pobytová zařízení.

Odlehčovací služby na webu Custodium

Preventivní domácí zdravotní péče

Preventivní domácí zdravotní péče je určena všem skupinám pacientů, u nichž ošetřující lékař doporučí v pravidelných intervalech monitorování zdravotního stavu. Tuto službu provádí organizace Domácí péče. Domácí péče je zaměřena na včasné zjištění dekompenzace zdravotního stavu a zabránění komplikacím u již probíhajícího onemocnění.  Provádí měření fyziologických funkcí, kontrolní odběry biologického materiálu, monitorují celkový zdravotní stav pacienta. Případné změny ihned signalizují ošetřujícímu lékaři.

Seznam organizací Domácí péče na custodium.cz

Domácí hospitalizace

Je určena pacientům, kteří jsou propouštěni z nemocnice. Tuto službu provádí organizace Domácí péče. Umožňuje brzké propuštění z nemocničního prostředí do pohodlí domova. O pacienta pečuje zkušená zdravotní sestra, takže je o něj postaráno stejně jako v nemocnici. Psychická pohoda domácího prostředí urychluje doléčení po operacích, úrazech, léčbě srdečních nebo nervových chorob, apod.

Domácí hospitalizaci ordinuje lékař, který pacienta propouští z nemocnice, formou „Poukaz na vyšetření/ošetření DP06“. Poukaz platí 14 dní po propuštění. Péči na základě tohoto poukazu do rozsahu 3 návštěv v trvání 1 hodiny denně pak hradí pojišťovna. Trvá-li doléčení déle, platí stejná pravidla, jako u chronicky nemocných pacientů.

Seznam organizací Domácí péče na custodium.cz

Dlouhodobá péče o chronicky nemocné pacienty

Je určena pro pacienty, kteří nevyžadují pobyt v nemocnici, ale jejich zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou péči kvalifikované zdravotní sestry. Příkladem mohou být pacienti s nehojícími se proleženinami, kterým je nutno aplikovat injekce, provádět infuze atp.

Všechny tyto služby zajišťují organizace Domácí péče.

Seznam organizací Domácí péče na custodium.cz

Krátkodobé pobytové zařízení

LDN

„Eldéenky“ jsou přestupní stanicí, často mezi klasickou hospitalizací a dalšími z ústavů následné péče. Jsou určeny pouze na dobu určitou, nejčastěji na 3 měsíce. LDN se řadí do tzv. „odborných léčebných ústavů – OLÚ“, mezi něž dále patří rehabilitační, plicní, ošetřovatelská a psychiatrická lůžková zařízení. Slouží zejména k doléčení pacientů. Najdete v nich celodenní lékařskou a ošetřovatelskou péči nebo i rehabilitaci.

Jsou určené zejména pro doléčování pacientů, pro které už další pobyt na „akutním“ lůžku není žádným přínosem. Jde o odborná zdravotnická zařízení, která jsou schopná zajistit tzv. „následnou péči“, včetně lékařské péče 24 hodin denně. Kromě doléčení jde obvykle o podávání léků, ošetřovatelskou péči, převazy, rehabilitaci atd.

V případě, že pacientův zdravotní a sociální statut neumožňuje návrat do domácího prostředí, může využít služby pobytových zařízení sociálních služeb (viz níže).

Nejbližší LDN Vám poradí Váš ošetřující lékař.

Dlouhodobá pobytová zařízení pro seniory

Každý "Domov" musí být zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, který je veden na příslušném krajském úřadě. Nejčastějším zřizovatelem jsou krajské úřady. Dalšími zřizovateli jsou obecní úřady, církve a jiní zřizovatelé.

Domov pro seniory

Domov pro seniory je službou sociální péče, která má za cíl zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost osobám v seniorním věku. Cílem je umožnit v co největší míře zapojení do běžného života; v případě, že to vylučuje jejich zdravotní stav, domov pro seniory zajistí důstojné prostředí a zacházení. Věk klienta musí odpovídat hranici, kterou má Domov stanovenu ve své registraci. V ideálním případě by měl Domov klientům trvale či dočasně nahradit skutečný domov. Pobyt v domově pro seniory je placenou sociální službou. Způsobem úhrady služeb se budeme zabývat v dalších článcích.

Domov se zvláštním režimem

Domov pro osoby se zvláštním režimem nabízí pobytové služby osobám, které jsou díky duševní poruše převážně nebo zcela závislé na péči druhé osoby. Chrání osoby, které by pobytem v domácím prostředí mohli ohrozit sebe a svoje okolí. Mezi nejčastější duševní poruchu patří demence. Nabízíme a poskytujeme péči, dohled, aktivizaci a pravidelný režim přizpůsobený specifickým potřebám nemocných s možností svobodného pohybu v chráněném prostoru a s respektováním individuality a důstojnosti každého člověka.

Seznam Domovů se zvláštním režimem na custodium.cz
Seznam Domovů se zvláštním režimem na mpsv.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poskytuje profesionální pobytové a sociální služby lidem se zdravotním postižením - tedy fyzickým handicapem (po úrazech, popř. vrozená vada).
Seznam Domovů pro osoby se zdravotním postižením na custodium.cz
Seznam Domovů pro osoby se zdravotním postižením na mpsv.cz

 

 

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010