Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Vančurova 3612/17a, 669 02 Znojmo, Česko | Jihomoravský kraj, Znojmo
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Znojmo Vančurova 17Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Správu bytů provádí Správa nemovitostí města Znojma. V domě je zázemí Centra sociálních služeb Znojmo, příspěvkové organizace, pro poskytování pečovatelské služby.

Nájem bytu zvláštního určení (dříve Dům s pečovatelskou službou) schvaluje usnesením Rada města Znojma, na základě doporučení svého poradního orgánu - Komise sociální. Žadatel, který se uchází o nájem bytu zvláštního určení podává písemnou žádost na standardizovaném formuláři Městskému úřadu Znojmo - odbor sociální. Pověřený pracovník odboru sociálního MÚ vede evidenci žadatelů o nájem bytu zvláštního určení.

U nově sjednaných nájemních vztahů jsou nájemní smlouvy uzavírány na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku. Nájemce, kterému byl přidělen byt zvláštního určení, je povinen se přihlásit k trvalému pobytu ve Znojmě.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Pečovatelská služba:
Telefon:
+420 731 591 154
E-mail:
kekova.m@cssznojmo.cz
Sociální pracovník, Centrum sociálních služeb Znojmo, pečovatelská služba:


MÚ Znojmo
Telefon:
+420 515 216 454
E-mail:
renata.hanzalkova@muznojmo.cz
Sociální odbor MÚ Znojmo, nájem bytů zvláštního určení


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Znojmo
Web: https://m.znojmocity.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Vančurova 3612/17a, 669 02 Znojmo, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010