Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Špálova 944, 473 01 Nový Bor, Česko | Liberecký kraj, Česká Lípa
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Nový Bor Špálova 944

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Zájemce se do nich stěhuje na základě uzavřené nájemní smlouvy s městem Nový Bor.

Přímo v těchto domech sídlí pečovatelská služba, kde si mohou obyvatelé nasmlouvat pomoc v rozsahu v jakém jí aktuálně potřebují.

Ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor dává návrh na přidělení bytu, který spolu s přílohami (záznam z šetření a kopie Žádosti o pronájem bytu v DPS) odevzdává Odboru správy majetku MěÚ Nový Bor, který návrh předloží k doporučení Bytové komisi Rady města Nový Bor. O přidělení bytu v DPS vždy rozhoduje Rada města Nový Bor.

Kde lze vyzvednout žádosti: u ředitele organizace (DPS B.Egermanna 950, 1. patro), nebo u sociální pracovnice (DPS Špálova 944, přízemí).


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 774 751 341
gkuzelakova@novy-bor.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Nový Bor
Web: https://www.novy-bor.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Špálova 944, 473 01 Nový Bor, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010